Warunki korzystania

Trust Lucas

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM, DOTYCZĄCA DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY LUCAS

INFORMACJE OGÓLNE

Jako użytkownik niniejszej Strony internetowej, oświadczam firmie Lucas Industries Limited, że dostęp do tej Strony internetowej uzyskuję w imieniu własnym, w imieniu swojego pracodawcy lub własnego przedsiębiorstwa i oświadczam też, że jestem upoważniony do składania obietnic, reprezentowania i zawierania umów w imieniu własnym, swojego pracodawcy lub własnego przedsiębiorstwa. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza zgoda nakłada ważne obowiązki, które mogą dotyczyć mnie, mojego pracodawcy lub mojego przedsiębiorstwa.

W celu zapewnienia mi przez firmę Lucas Industries dostępu lub umożliwienia korzystania z tej Strony internetowej, wyrażam zgodę na następujące warunki: Przyjmuję do wiadomości, że Internet, handel i technologia elektroniczna ulegają szybkim zmianom i że firma Lucas Industries może uwzględniać według własnego uznania te zmiany, poprzez okresową modyfikację wspomnianych warunków. W związku z powyższym, obiecuję regularnie zapoznawać się z tymi warunkami i wyrażam zgodę na wszelkie zmiany dokonywane przez Lucas Industries. Jeśli w jakimś momencie nie będę się zgadzać z którymś z warunków albo ze zmodyfikowaną treścią zgody na dostęp lub korzystanie ze Strony internetowej Lucas Industries, zobowiązuję się do niewchodzenia na tę stronę i niekorzystania z niej w żaden inny sposób. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze warunki mają zastosowanie do tej Strony internetowej, a także do wszelkich Stron, których właścicielami, operatorami lub sponsorami są oddziały lub filie firmy Lucas Industries. Zgadzam się, że słowo “Treść”, używane w rozumieniu niniejszej Zgody, odnosi się do wszelkich materiałów, dokumentów, obrazów, znaków handlowych, materiałów chronionych prawami autorskimi, ilustracji, logo, projektów, materiałów audio, wideo oraz wszelkich innych informacji dostarczonych z lub na tej Stronie internetowej.

CEL

Treści znajdujące się na Stronie internetowej firmy Lucas Industries służą do ogólnych celów marketingowych, promocyjnych, zadań związanych z PR oraz do celów informacyjnych. Firma Lucas Industries nie dokonuje negocjacji ani transakcji handlowych za pomocą Treści Strony internetowej Lucas Industries. Bez względu na obecność formularzy zamówień, usług interaktywnych, formularzy zleceń, zaproszeń do umieszczania komentarzy lub sugestii zawartych na Stronach internetowych Lucas Industries, dorozumienie, przyjęcie lub wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych lub wiążących firmy Lucas Industries ma miejsce wyłącznie po uprzedniej kontroli i pisemnej akceptacji przez upoważnionego przedstawiciela firmy Lucas Industries danej propozycji, oferty, zamówienia lub innej informacji dostarczonej przez użytkownika przez dowolną Stronę internetową Lucas Industries. Użytkownik wyraża zgodę, aby firma Lucas Industries była prawnie zobowiązana i ponosiła odpowiedzialność wyłącznie za te obietnice i zobowiązania, które są zawarte na piśmie w umowach oraz w dokumentach podpisanych przez upoważnionego przedstawiciela firmy Lucas Industries. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych na Stronach internetowych Lucas Industries, Firma zastrzega sobie prawo i może odrzucić wszelkie informacje, oferty, zamówienia, sugestie, komentarze lub inne informacje przekazane jej za pomocą Stron internetowych Lucas Industries.

BRAK ZEZWOLEŃ

Lucas Industries dostarcza Treść Strony internetowej wyłącznie dla celów informacyjnych, swoim klientom, inwestorom, sprzedawcom oraz pracownikom oraz innym podmiotom. Firma Lucas Industries nie udziela nikomu żadnych licencji umożliwiających wykorzystywanie jakiejkolwiek z tych Treści. W przypadku zamiaru wykorzystania jakiejkolwiek Treści ze Strony internetowej Lucas Industries, Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego skontaktowania się z firmą Lucas Industries oraz do ewentualnego wykorzystania danej Treści wyłącznie w oparciu o pisemną umowę zawartą z Lucas Industries. W przypadku wykorzystania jakiejkolwiek Treści Lucas Industries bez uzyskania odpowiedniej zgody Lucas Industries, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty, straty, wydatki, szkody i zobowiązania poniesione przez firmę Lucas Industries w wyniku działań lub zaniechań Użytkownika, a także deklaruje natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania Treści na żądanie firmy Lucas Industries.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Firma Lucas Industries nie jest zobowiązana do uzyskania pewności, że Treść jej strony internetowej jest dokładna lub pełna, aktualna, pozbawiona technicznych niedokładności lub błędów literowych, pozbawiona modyfikacji wprowadzonych przez osoby trzecie lub że podczas dostępu do Strony internetowej nie będą występowały przerwy, błędy, wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Lucas Industries może (lecz nie ma obowiązku ze względu na brak rządowych wymagań regulacyjnych) zmodyfikować, usunąć, ulepszyć lub w inny sposób zmienić Treść swojej Strony internetowej w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

BRAK GWARANCJI

Treść Strony internetowej jest dostarczana przez Lucas Industries “TAK JAK JEST”, bez żadnego rodzaju gwarancji, ani wyraźnych ani dorozumianych. W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM WSZELKI DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE STRON INTERNETOWYCH LUCAS INDUSTRIES LUB TRW AUTOMOTIVE STANOWI SPRZEDAŻ LUB WYMIANĘ TOWARÓW, WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM – LECZ NIE WYŁĄCZNIE – DOROZUMIANE GWARANCJE ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. Użytkownik zgadza się, że w żadnym przypadku, włączając w to lecz nie ograniczając się do zaniedbań, firma Lucas Industries nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe. Powyższe obejmuje, między innymi, utratę danych lub zysków wynikających z korzystania lub z niemożliwości korzystania z Treści Strony internetowej Lucas Industries, również w przypadku, gdy przedstawiciel firmy Lucas Industries został ostrzeżony o możliwości poniesienia szkód przez Użytkownika.

BRAK POUFNOŚCI ORAZ LICENCJA

Jeśli Użytkownik zamierza przekazać swoje informacje firmie Lucas Industries i chce zachować związany z tym udział w zysku lub prawo własności, wówczas powinien skontaktować się na piśmie z firmą Lucas Industries i zaproponować transakcję handlową, na mocy której Użytkownik i firma Lucas Industries wyrażą zgodę na wymianę informacji, w formie zawartej pisemnie umowy. Jeżeli, bez uprzedniego zawarcia pisemnej i dotyczącej poniższych działań umowy z firmą Lucas Industries, Użytkownik przekaże lub umieści na Stronie internetowej Lucas Industries jakiekolwiek materiały, dane, informacje lub pomysły, będą one traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone i mogą być rozpowszechniane lub wykorzystywane do dowolnych celów przez firmę Lucas Industries. Wysyłając do Lucas Industries jakiekolwiek informacje lub materiały, Użytkownik udziela firmie Lucas Industries nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na korzystanie, odtwarzanie, pokazywanie, wykonywanie, modyfikowanie, przekazywanie i rozpowszechnianie wspomnianych materiałów i informacji. Użytkownik wyraża też zgodę na to, aby firma Lucas Industries posiadała swobodę w zakresie wykorzystywania do dowolnych celów, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika, wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik przesłanych przez Użytkownika do Lucas Industries.

ZAKAZ PRZESYŁANIA NIEZGODNYCH Z PRAWEM LUB NIEDOPUSZCZALNYCH TREŚCI

Zabrania się umieszczania lub przekazywania na Strony internetowe Lucas Industries jakichkolwiek niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, o charakterze skandalicznym, podżegających, pornograficznych, bluźnierczych materiałów; jakichkolwiek treści, które mogą skutkować na mocy prawa pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, a także jakichkolwiek innych treści uznawanych za niedopuszczalne przez Lucas Industries. W razie niepodporządkowania się temu zakazowi, Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, koszty, straty, wydatki, szkody i zobowiązania wynikające z jego działań, a także za wypłacenie odszkodowania oraz na przejęcie odpowiedzialności od Lucas Industries z tytułu wszelkich zobowiązań lub poniesionych strat.

HIPERŁĄCZA

Firma Lucas Industries może umieszczać hiperłącza do innych stron internetowych utrzymywanych przez osoby trzecie lub dostarczać treści osób trzecich na Stronie internetowej Lucas Industries. Treści podlinkowanych stron internetowych nie znajdują się w gestii Lucas Industries i Firma nie ponosi za nie odpowiedzialności, co dotyczy także dalszych odsyłaczy na kolejnych stronach. Wchodzenie na strony internetowe osób trzecich, podlinkowane do Strony internetowej Lucas Industries odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Do Użytkownika należy decyzja o podjęciu środków ostrożności z uwagi na potencjalną obecność wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich oraz innych szkodliwych elementów na stronach internetowych osób trzecich, na jakie wchodzi Użytkownik . Umieszczenie przez Lucas Industries odsyłacza do danej strony internetowej nie jest jednoznaczne z aprobatą ani udzieleniem poparcia osobom trzecim lub ich stronie internetowej. Firma Lucas Industries zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie i według własnego uznania odsyłacza do strony internetowej osób trzecich.

PODLINKOWANE STRONY INTERNETOWE
Jeśli Użytkownik zamierza zapewnić odsyłacz do tej Strony internetowej, może to zrobić zgodnie z warunkami niniejszej lub przyszłej umowy dotyczącej dostępu i korzystania ze Strony internetowej Lucas Industries, jednakże: Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania ani replikowania Treści zawartych na stronie Lucas Industries; Użytkownik zobowiązuje się do niebudowania przeglądarki, środowiska wyodrębniającego ani ramki dla Treści Lucas Industries; Użytkownik nie może sugerować, że firma Lucas Industries udziela poparcia jemu, jego produktom lub Usługom; Użytkownik nie może sugerować błędnej interpretacji jego relacji z Lucas Industries; Użytkownik nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji na temat produktów ani usług Lucas Industries; podlinkowana strona internetowa Użytkownika nie może zawierać treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne, oraz/lub zawierać treści, które nie są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych, rasowych, religijnych lub innych grup chronionych przez prawo, treści, które firma Lucas Industries uznaje za niedopuszczalne. W przypadku naruszenia tych warunków, Użytkownik wyraża zgodę na wzięcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty, straty, wydatki, szkody i zobowiązania poniesione przez Lucas Industries w wyniku działań lub zaniechań Użytkownika; na wypłatę odszkodowania i przejęcie odpowiedzialności Lucas Industries, a także wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszelkich odsyłaczy do Strony internetowej Lucas Industries na żądanie Lucas Industries.

NIEUDZIELANIE PORAD DOTYCZĄCYCH INWESTOWANIA/FINANSOWANIA

Treści zawarte na Stronie internetowej Lucas nie stanowią porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży, ani też nie służą skłanianiu do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma gwarancji dotyczącej przyszłych wyników giełdy papierów wartościowych ani dotyczącej wartości akcji TRW Automotive Holdings Corp., spółki dominującej Lucas Industries. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany akcjami TRW Automotive, zalecamy zapoznanie z się co najmniej z ostatnim sprawozdaniem rocznym TRW, sprawozdaniami 10-K, 10-Q i 8-K przedkładanymi SEC oraz oświadczenia przygotowane przez pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zaleca się również zasięgnięcie dalszych informacji dotyczących TRW Automotive, Lucas Industries oraz naszej branży w różnych dostępnych materiałach niepublikowanych przez TRW Automotive lub Lucas Industries. Wszelkie ceny akcji udostępniane przez TRW Automotive nie stanowią oficjalnych notowań rynkowych i nie mogą być uważane jako substytut informacji o cenach, uzyskiwanych ze źródeł oficjalnych. Ta Strona internetowa może zawierać informacje obejmujące lub oparte o oświadczenia odnoszące się do zdarzeń przyszłych w rozumieniu amerykańskiego prawa federalnego dotyczącego papierów wartościowych, zwłaszcza Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Oświadczenia dotyczące przyszłości informują o oczekiwaniach lub prognozach zdarzeń ze strony TRW Automotive. Użytkownik może rozpoznać tego rodzaju oświadczenia po tym, że nie odnoszą się one ściśle do historycznych ani do bieżących faktów. Zazwyczaj używane są słowa takie jak “zakładać”, “oceniać”, “oczekiwać”, “przewidywać”, “zamierzać”, “planować”, “sądzić” oraz inne podobne określenia. Dowolne, a nawet wszystkie zamieszczone tutaj lub w innych publikacjach oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych mogą okazać się błędne.

Stwierdzenia, które nie są oświadczeniami dotyczącymi zdarzeń historycznych, mogą dotyczyć przyszłości. Ponadto, od czasu do czasu, firma Lucas Industries oraz jej przedstawiciele składają oświadczenia, które mogą odnosić się do dalszej perspektywy czasowej. Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem i niepewnością. W sekcji dotyczącej czynnika ryzyka w ostatnim sprawozdaniu TRW na formularzu 10-K oraz w sprawozdaniach na formularzu 10-Q, czytelnicy mogą zapoznać się z ostrzeżeniami określającymi, dla celów tzw. „bezpiecznej przystani” Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. To istotne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą w sposób znaczący odbiegały od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych, podanych w tym dokumencie lub złożonych w inny sposób przez lub w imieniu Lucas Industries.

Ostrzegamy, że wszelkie oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych odzwierciedlają wyłącznie przekonania firmy Lucas Industries lub jej kierownictwa, w chwili składania oświadczenia. Firma Lucas Industries nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności mających miejsce po dacie wydania oświadczenia.

Użytkownik wyraża zgodę na zapoznanie się z dokumentami TRW Automotive przekazanymi SEC, w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących tych oraz innych czynników poza wymienionymi, które mogą również mieć negatywny wpływ na wyniki działalności TRW Automotive.

W przypadku braku rządowych wymagań regulacyjnych, Lucas Industries nie ma obowiązku podawania do publicznej wiadomości korekt oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych, w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących zdarzeń, okoliczności lub oczekiwań lub w celu odzwierciedlenia wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń po dacie złożenia oświadczenia. Od czasu do czasu pojawiają się nowe czynniki, których kierownictwo firmy może nie być w stanie przewidzieć ani ocenić wpływu każdego z nich na działalność, czy ocenić zakres, w jakim dany czynnik lub kombinacja czynników przełoży się na zasadnicze odbieganie wyników od wyników podanych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych.

BRAK GWARANCJI, PRZESTRZEGANIE PRAWA

Firma Lucas Industries nie gwarantuje, że treści lub materiały na tej Stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania poza Wielką Brytanią. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od dostępu do Treści na tej Stronie internetowej w jurysdykcjach, gdzie dostęp ten jest nielegalny lub zabroniony. Użytkownik uzyskujący dostęp do tej Strony internetowej z innych jurysdykcji, czyni to w własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie prawa i przepisów lokalnych. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za naruszanie prawa lub regulacji wynikające z dostępu Użytkownika do Strony internetowej lub z korzystania z Treści tam umieszczonej. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z brytyjskimi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi eksportu informacji technicznych i zobowiązuje się do niewykorzystywania i nieeksportowania Treści znajdującej się na tej Stronie internetowej z naruszeniem brytyjskich przepisów prawnych lub regulacji dotyczących eksportu. Wszelkie roszczenia dotyczące tej Strony internetowej oraz jej Treści i materiałów są regulowane przepisami prawa angielskiego, bez odwołania się do norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie powództwa lub postępowania prawne pomiędzy nami z dowolnych przyczyn dotyczące niniejszej Umowy lub zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy będą wnoszone wyłącznie w jurysdykcji wybranej przez Lucas Industries.

PRAWA AUTORSKIE

Lucas Industries posiada prawa autorskie do kompilacji całej Treści na tej Stronie internetowej. Prawo angielskie oraz pozostali sygnatariusze Konwencji berneńskiej chronią właściciela praw autorskich przed ich naruszeniem. Użytkownik oświadcza, że przeczytał, przyjął do wiadomości i będzie przestrzegać przepisów prawnych i regulacji obowiązujących w Anglii i w innych krajach. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że nie pogwałci tych praw przy uzyskiwaniu dostępu i korzystaniu ze Strony internetowej oraz godzi się zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności Lucas Industries. Copyright © Lucas Industries Limited 2009.

ZNAKI HANDLOWE
Prosimy pamiętać, że znaki handlowe LUCAS i DIAGONAL (wzór), a także zielono-białe oznakowanie pokazane na tej stronie internetowej są własnością Lucas Industries Limited i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej, pisemnej zgody Lucas Industries.